Onze belangrijkste speerpunten voor 2018 – 2022

 • Geen sluipverkeer door de kernen. #Gewoon regelen
 • Werk maken van mensen uit de bijstand. #Gewoon helpen
 • Geen extra ( starters ) lening maar echt betaalbaar bouwen naar behoefte. #Gewoon verstandig
 • Unilocatie de Beerzen. #Gewoon doen
 • Eigen dorpskarakter behouden. #Gewoon lokaal
 • Opvangplicht vergunninghouders oke, geen mega AZC. #Gewoon

 

De Gewone Man Verkiezingsprogramma 2018-2022 Definitief

Een korte samenvatting van de belangrijkste punten vind U hieronder:

Eigen dorpskarakter behouden. #Gewoon lokaal

 • De Gewone Man heeft de voorkeur om een zelfstandige gemeente te blijven die meer gaat samenwerken. Het is daarbij te denken dat taken en bevoegdheden op ambtelijk niveau fuseren met andere partners. Oirschot heeft niet de capaciteit om de best opgeleide mensen te faciliteren. We verwachten de grootste efficiëntie winst te kunnen boeken door samen te werken met gemeenten die zoveel mogelijk dezelfde thema’s kennen. Voor thema’s die zich buiten onze gemeente afspelen blijven we in 1e instantie op afstand samen werken met het stedelijk gebied. We zullen altijd waakzaam moeten zijn om onze identiteit te behouden

Werk maken van mensen uit de bijstand. #Gewoon helpen

 • De Gewone Man heeft de afgelopen raadsperiode nadrukkelijk gevraagd om de mensen uit de bijstand verplicht aan een tegenprestatie te helpen. Voorop blijft staan dat er goed gescreend wordt wat bij de persoon past. Wat ons betreft is een tegenprestatie op zijn plaats, niet in de laatste plaats omdat daardoor deelname aan de maatschappij gestimuleerd wordt. Als tegenprestatie zou bijvoorbeeld het opruimen van zwerfvuil of het schenken van koffie denkbaar kunnen zijn.

Unilocatie de Beerzen. #Gewoon doen

 • De Gewone Man is groot voorstander van de unilocatie op De Klep waar basis-onderwijs, peuterspeelzalen en (buiten-schoolse) kinderopvang samenkomen. Hierdoor kan er kwalitatief nog beter onderwijs gegeven worden aan alle kinderen omdat er een integrale aanpak is voor hen. Daarnaast zien wij een sterke cohesie tussen onderwijs, sport en sociaal-maatschappelijke taken.

Geen extra ( starters ) lening maar echt betaalbaar bouwen naar behoefte. #Gewoon verstandig

 • De Gewone Man pleit nog altijd om ‘echte’ starterswoningen te bouwen. De laatste jaren is er gebouwd met behulp van startersleningen voor jongeren. Projectontwikkelaars bouwen naar het maximale leen bedrag in plaats van echt goedkoper. Uiteindelijk is dit een extra lening die na 3 jaar terugbetaald moet worden. Als de bank bepaalt dat men de financiering niet aan kan waarom moet de overheid dan bijspringen middels een risicovolle lening? Wij pleitte voor kleinere kavels en echte kleine starterswoningen. Dus geen dubbele hypotheeklasten!

Opvangplicht vergunninghouders oke, geen grootschalige AZC. #Gewoon eerlijk

 • De Gewone Man vindt het eerlijk zoals de provincie van de gemeente eist, om vergunninghouders in onze gemeente te huisvesten. Uit meerder onderzoeken blijkt dat een gemeente als Oirschot te klein is voor grootschalige asielopvang en daarmee de integratie van deze mensen mislukt.

Geen sluipverkeer door de kernen #Gewoon regelen

 • De Gewone Man is voor het openhouden van de Oirschotsedijk. Helaas lijkt de afsluiting een feit. Met de afsluiting van deze weg en de ontwikkeling van de challenge variant en verbreding A58 verwacht men meer sluipverkeer in wijk Moorland e.o . Om de op en afrit bij koolmond te ontlasten is een randweg denkbaar. Ook in de kleine kernen is onze zorg om het sluipverkeer tegen te gaan. Helaas is de reconstructie van de N395 met 3 jaar opgeschoven waardoor er een extra verkeerslast komende jaren optreedt. Mogelijkheden voor een randweg in de Beerzen wordt op dit moment door de provincie onderzocht. Wat ons betreft doen we onderzoek naar een succesvolle pilot in de gemeente Cranendonk waar sluipverkeer geweerd wordt middels handhaving en verkeersmaatregelen.

Zorgen voor de zorg #Gewoon onze zorg

 • De Gewone Man vindt dat we uiterst zorgvuldig om moeten gaan met onze hulpbehoevende. We streven naar duidelijke afspraken en sturing met onze zorgaanbieder (s).   Iedereen telt mee en het is een belangrijke taak van de gemeente om juist de hulpbehoevenden maximaal in hun kracht te zetten. We zetten in op zorg in de wijk om vroege signalering vanuit de omgeving op te pikken. Wij zijn voorstander van een loket voor alle zorgvragen binnen onze gemeente

Financieel realistisch beleid #Gewoon gezond

De Gewone Man zal altijd gaan voor een gezonde gemeentelijke huishouding. De laatste jaren is er veel te veel geld op gegaan aan dure projecten waaraan onze inwoners nauwelijks wat hebben. Zo is onze spaarrekening met 15 miljoen Euro gedaald en de OZB met 24% extra verhoogd

Stem lijst 2

De Gewone Man, waar je op rekenen kan!