Belangrijke speerpunten voor 2022-2026

 •  – Start bouwen nieuwe school (IKC) op de klep 2024
 •  – Bouwen ‘knarrenhof’ voor doorstroming op de huizenmarkt
 •  – Veel meer koopwoningen bouwen dan sociale huurwoningen
 •  – Eigen dorpskarakter behouden en goed samenwerken
 •  – Meedoen in onze samenleving, ook vanuit de bijstand
 •  – OVONDE aanleggen Kempenweg/ Bestseweg
 •  – Randweg Oirschot, aanleg snel starten
 •  – Financieel realistisch beleid
 •  – Meer sport en recreatiemogelijkheden in onze natuur
 •  – Sportverenigingen zijn goed in eigen onderhoud van accommodaties
 •  – Preventie op alcohol en drugsgebruik beter regelen

 

#degewoneman  #debeerzen  #oirschot  #spoordonk  #gewoondoen  #verkiezingen

De Gewone Man Verkiezingsprogramma 2022-2026

Een korte samenvatting van de belangrijkste punten :

Start bouwen nieuwe school (IKC) op de klep 2024, #GEWOON DOEN
De Gewone Man is altijd heel duidelijk geweest over de toekomst van het onderwijs in de Beerzen. Een nieuwe school op de locatie de Klep is een verbetering van de leefbaarheid voor de gehele Beerzen. Door de school op het sportpark te bouwen ontstaan er mogelijkheden om verschillende sociale en culturele onderwerpen te combineren. De Gewone Man was de partij die dit onderwerp in 2020 op de agenda wist te houden en heeft er een wethouder op gezet die de eerste aanzet voor elkaar heeft gebokst. Nu door zetten en opleveren in 2025.

 

Bouwen ‘knarrenhof’ voor doorstroming op de huizenmarkt, #GEWOON DOEN
Er zijn veel ouderen binnen onze gemeente die op dit moment prima wonen. Met een ‘knarrenhof’ willen we hen de kans geven om centraal bij elkaar dicht bij de voorzieningen te gaan wonen in onze kernen. Luxe gelijkvloerse woningen met diverse slimme domotica systemen. Uiteindelijk creëert dit doorstroming van de reguliere woningen zodat meer starters uiteindelijk ook de kans krijgen.

 

Veel meer koopwoningen bouwen dan sociale huurwoningen. # GEWOON DOEN
De huizenmarkt is overspannen. Onze jongeren willen graag een betaalbare woning kopen maar deze worden er niet of nauwelijks gebouwd. Het plan ‘Barcelona’ in Oirschot bijvoorbeeld zijn alleen maar sociale huurwoningen. In deze woningen wonen dan ook meer dan de helft niet Oirschotse mensen. Uiteraard moeten deze mensen ergens wonen maar veel kiest men de woning te accepteren omdat de wachtlijsten in de sociale huursector oplopen tot 2 jaar. Het is een gemiste kans omdat we heel veel jongeren hebben die een koopwoningen willen in plaats van een huurwoning. Op veld 7 in Oirschot dreigt wederom hetzelfde te gebeuren.
Wij zijn voor zelfbewoningsplicht in de nieuwbouwsector. Pachtconstructies om de koopwoning goedkoper te maken en meer koopwoningen in alle kernen.

 

Eigen dorpskarakter behouden en goed samenwerken. #GEWOON DOEN
De Gewone Man heeft de voorkeur om een zelfstandige gemeente te blijven die meer gaat samenwerken. Het is daarbij te denken dat taken en bevoegdheden op ambtelijk niveau fuseren met andere partners. Oirschot heeft niet de capaciteit om de best opgeleide mensen te faciliteren. We verwachten de efficiëntie winst te kunnen boeken door samen te werken met gemeenten die zoveel mogelijk dezelfde thema’s kennen. Voor thema’s die zich buiten onze gemeente afspelen blijven we in 1e instantie op afstand samen werken met het stedelijk gebied. We zullen altijd waakzaam moeten zijn om onze identiteit te behouden.

 

Meedoen in onze samenleving, ook vanuit de bijstand. #GEWOON DOEN
De Gewone Man vindt het belangrijk dat ook mensen in de bijstand actief kunnen deelnemen aan onze gemeenschap en niet aan de zijlijn komen te staan. Denk bijvoorbeeld aan een actieve bijdrage bij lokale sociale activiteiten zoals het schenken van koffie, of het opruimen van zwerfvuil. Andersom, een passieve houding mag ook worden ontmoedigd. Voorop blijft staan dat er zeer goed gekeken wordt naar wat bij de persoon past. Een actieve deelname en bijdrage aan onze maatschappij werkt stimulerend, en wordt door velen enorm gewaardeerd.

 

Ovonde aanleggen Kempenweg/ Bestseweg. #GEWOON DOEN
De Gewone Man is groot voorstander van het realiseren van een ‘ovonde’ (een ovale rotonde) op de plek waar nu een rotonde ligt bij de Lidl in Oirschot. Dit verkeerspunt is voor Oirschot een doorn in het oog. Met de realisatie van een ‘ovonde’ verbeterd de verkeersveiligheid op dat punt enorm. Dit is relatief snel te realiseren.

 

Randweg Oirschot, aanleg snel starten. #GEWOON DOEN
De Gewone Man pleit al jaren voor een snelle realisatie van de randweg in Oirschot. Dit stuk weg tussen den BP-rotonde en de Eindhovensedijk is een fikse verbetering voor de woonwijk Moorland. De tijd van alsmaar overleggen is nu wel klaar en wat ons betreft gaan we snel aan de slag.

 

Financieel realistisch beleid #GEWOON DOEN
De Gewone Man zal altijd gaan voor een gezonde gemeentelijke huishouding. Op de eerste plaats moet er altijd naar de interne organisatie en het nut van diverse uitgaven gekeken worden voordat we naar onze inwoners gaan voor extra gemeentelijke belastingen. Een onverklaarbare OZB-verhoging is voor ons niet bespreekbaar.

 

Meer sport en recreatiemogelijkheden in onze natuur #GEWOON DOEN
De Gewone Man is voorstander van een uitbereiding van de diverse gravelpaden door onze natuurgebieden. Deze dragen bij aan betere beleving van onze natuurgebieden en is goed voor het toerisme. Met het oog op de Covid-19 pandemie zijn onze inwoners gelukkig meer gaan sporten. Dit is relatief goedkoop, vraagt niet veel onderhoud maar heeft een hoge attentiewaarde.

 

Sportverenigingen zijn goed in eigen onderhoud van accommodaties # GEWOON DOEN
Al jaren wordt er inmiddels gesproken over het zogenaamde OSMO-beleid. Een afspraak tussen gemeente en vereniging waarbij de vereniging zelf het onderhoud financieel gunstiger kan laten uitvoeren en daarbij dus geld bespaart. We moeten constateren dat er veel over gesproken is maar dat er geen concrete stappen zijn gezet. Wat ons betreft geven we meer vertrouwen aan onze verenigingen. Tenslotte zijn dit allemaal vrijwilligers die het beste met de club voorhebben!

 

Preventie op alcohol en drugsgebruik beter regelen # GEWOON DOEN
De Gewone Man is voorstander van meer preventie op het gebruik van alcohol en drugs. Onze gemeente staat helaas bovenaan in de lijstjes van gebruik. Wat ons betreft gaat de gemeente meer faciliteren op preventie. Een kinderbrein is nog beïnvloedbaar en daarom zeggen wij dat preventie start op de basisschool.

Stem lijst 2

De Gewone Man, waar je op rekenen kan!


 

De Gewone Man blikt terug

 • Verbouwing kerk Spoordonk en nieuwbouw gymzaal
 • Aanpak centrum Middelbeers
 • Extra ambtelijke capaciteit voor versnellen woningbouw
 • Positief besluit bouwen IKC op ‘de Klep’ bouwen 2024, oplevering 2025
 • Besluit om een rotonde aan te leggen t.h.v kruising ‘de Klep’
 • Bouwlocatie Eindhovensedijk voor 800 woningen
 • Ondanks bezuinigingen op rijksgelden, OZB belasting niet verhoogd.
 • Middelen vrijgemaakt voor aanpak centrum Oirschot
 • Positief besluit op extra duurzame energie opwekking Oirschot.
 • Natuur fietsverbinding tussen landschotse- en Oirschotseheide.

#degewoneman  #trotsopwatisbereikt  #debeerzen  #oirschot  #spoordonk  #gewoondoen 


 

Onze belangrijkste speerpunten van 2018 – 2022

 • – Geen sluipverkeer door de kernen. #Gewoon regelen
 • – Werk maken van mensen uit de bijstand. #Gewoon helpen
 • – Geen extra ( starters ) lening maar echt betaalbaar bouwen naar behoefte. #Gewoon verstandig
 • – Unilocatie de Beerzen. #Gewoon doen
 • – Eigen dorpskarakter behouden. #Gewoon lokaal
 • – Zorgen voor de zorg. #Gewoon onze zorg
 • – Opvangplicht vergunninghouders oke, geen mega AZC. #Gewoon eerlijk
 • – Financieel realistisch beleid. #Gewoon gezond

Ons campagnefilmpje in 2018

De Gewone Man Verkiezingsprogramma 2018-2022 Definitief

Een korte samenvatting van de belangrijkste punten vind U hieronder:

Eigen dorpskarakter behouden. #Gewoon lokaal

 • De Gewone Man heeft de voorkeur om een zelfstandige gemeente te blijven die meer gaat samenwerken. Het is daarbij te denken dat taken en bevoegdheden op ambtelijk niveau fuseren met andere partners. Oirschot heeft niet de capaciteit om de best opgeleide mensen te faciliteren. We verwachten de grootste efficiëntie winst te kunnen boeken door samen te werken met gemeenten die zoveel mogelijk dezelfde thema’s kennen. Voor thema’s die zich buiten onze gemeente afspelen blijven we in 1e instantie op afstand samen werken met het stedelijk gebied. We zullen altijd waakzaam moeten zijn om onze identiteit te behouden

Werk maken van mensen uit de bijstand. #Gewoon helpen

 • De Gewone Man heeft de afgelopen raadsperiode nadrukkelijk gevraagd om de mensen uit de bijstand verplicht aan een tegenprestatie te helpen. Voorop blijft staan dat er goed gescreend wordt wat bij de persoon past. Wat ons betreft is een tegenprestatie op zijn plaats, niet in de laatste plaats omdat daardoor deelname aan de maatschappij gestimuleerd wordt. Als tegenprestatie zou bijvoorbeeld het opruimen van zwerfvuil of het schenken van koffie denkbaar kunnen zijn.

Unilocatie de Beerzen. #Gewoon doen

 • De Gewone Man is groot voorstander van de unilocatie op De Klep waar basis-onderwijs, peuterspeelzalen en (buiten-schoolse) kinderopvang samenkomen. Hierdoor kan er kwalitatief nog beter onderwijs gegeven worden aan alle kinderen omdat er een integrale aanpak is voor hen. Daarnaast zien wij een sterke cohesie tussen onderwijs, sport en sociaal-maatschappelijke taken.

Geen extra ( starters ) lening maar echt betaalbaar bouwen naar behoefte. #Gewoon verstandig

 • De Gewone Man pleit nog altijd om ‘echte’ starterswoningen te bouwen. De laatste jaren is er gebouwd met behulp van startersleningen voor jongeren. Projectontwikkelaars bouwen naar het maximale leen bedrag in plaats van echt goedkoper. Uiteindelijk is dit een extra lening die na 3 jaar terugbetaald moet worden. Als de bank bepaalt dat men de financiering niet aan kan waarom moet de overheid dan bijspringen middels een risicovolle lening? Wij pleitte voor kleinere kavels en echte kleine starterswoningen. Dus geen dubbele hypotheeklasten!

Opvangplicht vergunninghouders oke, geen grootschalige AZC. #Gewoon eerlijk

 • De Gewone Man vindt het eerlijk zoals de provincie van de gemeente eist, om vergunninghouders in onze gemeente te huisvesten. Uit meerder onderzoeken blijkt dat een gemeente als Oirschot te klein is voor grootschalige asielopvang en daarmee de integratie van deze mensen mislukt.

Geen sluipverkeer door de kernen #Gewoon regelen

 • De Gewone Man is voor het openhouden van de Oirschotsedijk. Helaas lijkt de afsluiting een feit. Met de afsluiting van deze weg en de ontwikkeling van de challenge variant en verbreding A58 verwacht men meer sluipverkeer in wijk Moorland e.o . Om de op en afrit bij koolmond te ontlasten is een randweg denkbaar. Ook in de kleine kernen is onze zorg om het sluipverkeer tegen te gaan. Helaas is de reconstructie van de N395 met 3 jaar opgeschoven waardoor er een extra verkeerslast komende jaren optreedt. Mogelijkheden voor een randweg in de Beerzen wordt op dit moment door de provincie onderzocht. Wat ons betreft doen we onderzoek naar een succesvolle pilot in de gemeente Cranendonk waar sluipverkeer geweerd wordt middels handhaving en verkeersmaatregelen.

Zorgen voor de zorg #Gewoon onze zorg

 • De Gewone Man vindt dat we uiterst zorgvuldig om moeten gaan met onze hulpbehoevende. We streven naar duidelijke afspraken en sturing met onze zorgaanbieder (s).   Iedereen telt mee en het is een belangrijke taak van de gemeente om juist de hulpbehoevenden maximaal in hun kracht te zetten. We zetten in op zorg in de wijk om vroege signalering vanuit de omgeving op te pikken. Wij zijn voorstander van een loket voor alle zorgvragen binnen onze gemeente

Financieel realistisch beleid #Gewoon gezond

De Gewone Man zal altijd gaan voor een gezonde gemeentelijke huishouding. De laatste jaren is er veel te veel geld op gegaan aan dure projecten waaraan onze inwoners nauwelijks wat hebben. Zo is onze spaarrekening met 15 miljoen Euro gedaald en de OZB met 24% extra verhoogd

Stem lijst 2

De Gewone Man, waar je op rekenen kan!